office@kfadvokati.com
Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

Oblasti rada

Korporativno pravo

Korporativno pravo je osnova i ključ svakog uspešno postavljenog sistema, a porast uključivanja kompanija u Srbiji u globalne korporativne transakcije, kao i prisustvo multinacionalnih kompanija, podrazumeva uspostavljanje pravne pozicije adekvatne za pristup tržištima, tehnologiji i smanjenju izloženosti riziku

Naša korporativna grupa savetuje mnoge od vodećih svetskih kompanija, finansijske institucije i investicione fondove u postupcima osnivanja, spajanja i akvizicije u Srbiji, zajedničkom investicionom ulaganju privatnog i državnog kapitala, upravljanju rizičnim kapitalom i privatnom učešću u kapitalu, kao i drugim transakcionim pitanjima.

U korporativnom pravu od presudne je važnosti veliko iskustvo u oblasti osnivanja i registracije privrednih subjekata, statusnih promena koje uključuju spajanje i podelu subjekata, formiranje holdinga, kao i sve njegove modalitete.

Naša korporativna grupa prati vlasničke strukture društava i njihove promene, uz kompletni pravni konsalting. Kao  deo  korporativnih grupa velikih svetskih advokatskih kancelarija ona ujedno predstavlja korak ka uspostavljanju multilateralnih korporativnih grupa i čini značajnu podršku u cross border aranžmanima kompanija.

U saradnji sa Centralnim registrom za hartije od vrednosti i Komisijom za hartije od vrednosti, vršimo preuzimanja i kupovine subjekata na Berzi, uz minimalizaciju finansijskih rizika.

Stečaj i reorganizacija

Promene na tržištu i značaj svetske krize, kao i njihov uticaj na nedovoljno razvijeno srpsko tržiste, uslovile su značajnu nesolventnost privrednih subjekata. Od 2010. godine u toku je i primena novog Zakona o stečaju koji je uveo nove pravne institute u načinu rešavanja nastalih problema nelikvidnosti.

Pravni timovi naše kancelarije su uključeni u više stečajnih postupka u različitim oblastima, kao i u jednom od najkomplikovanijih stečaja, koje će svakako postaviti temelje prakse u sistemima povezanih pravnih lica, koji po principu spojenih sudova odlaze u stečaj.

Kancelarija je, u vrlo kratkom periodu primene novog Zakona, stekla obimnu praksu u postupcima plana reogranizacije, koji se izrađuju u saradnji sa renomiranim finansijskim kosultantima.

Specijalizovani timovi posebno obrađuju i postupke reorganizacije imovine, rasporeda zaloga hipoteka, prijava potraživanja, posebno kod povezanih pravnih lica, i pronalaze specifična rešenja u posebnim oblastima koje zavise od berzanskog kotiranja robe.

Ključ postupka jeste mogućnost rehabilitacije stečajnog dužnika uz precizno sagledavanje svih činjenica po horizontalnom i vertikalnom principu i primenu odredaba Zakona.

Planovi se predlažu u najboljem interesu stečajnih poverilaca i stečajnih dužnika, za šta je, neretko, potrebno angažovanje mreže saradnika koji poznaju specifičnost aktivnosti i posebnost potreba učesnika u postupku stečaja i reorganizacije.

Kod bankrotstva se mogu ostvariti različite značajne alternative obnavljanja delatnosti i pravnog uređenja društva.

Ugovorno pravo

Naš tim čine advokati sa iskustvom da pruže podršku od jednostavnih izjava do kompleksnih višestranačkih projekata podeljenih u više jurisdikcija. Pravila poslovanja pretpostavljaju da odnose dva i više subjekata u jednom ugovornom procesu treba regulisati tako da dođe do ispunjenja ugovora, a da se u slučaju spora svaka strana u dovoljnoj meri zaštiti.

Pružamo pravno savetovanje kao in house pravni tim za podršku u izradi komercijalnih ugovora, posebno uzimajući u obzir glavni projekat i sektor u kome se ugovor ostvaruje. Za svakog klijenta formiramo potreban in house pravni tim za podršku u izradi komercijalnog ugovora, ali kao regulator glavnih projekata i poslovno – kritičnih ugovora za preduzeća u svim sektorima. Tim je posvećen pružanju saveta koje obuhvata sve vrste ugovora, uključujući kupovinu i snabdevanje, dilerske ugovore postavljanje svih neophodnih mreža poslovanja, franšiže, agencije i distribucije, logistiku i skladištenje, postrojenja, upravljanje aranžmanima, i poslovne outsourcing-a. Kancelarija K&F Advokati izrađuje nacrte niza dokumenata neophodnih za stvaranje i očuvanje tih ugovornih odnosa, zaštitu prava naših klijenata i povećanje vrednosti svog poslovanja, minimalizaciju rizika, prilagođavanju trenutno važećim zakonima, međunarodnim ugovorima, carinskim propisima i podzakonskim aktima.

Prilikom izrade ugovora posebno se ukazuje na uobičajenu praksu u postupanju državnih organa, na stavove i mišljenja nadležnih ministarstava, kao i na nadležnu materijalno pravnu i procesnu jurisdikciju.

Trgovina i maloprodajni sektor je jedan od najdinamičnijih i najkonkurentnijih sektora. Multinacionalne kompanije, kao klijenti, sa pravom očekuju od advokata globalni pristup uz mogućnost primene u lokalizovanom kontekstu.

Kancelarija K&F Advokati prilagođava internu korporativnu i ugovornu regulativu svake kompanije nadležnom srpskom zakonodavstvu, shodno činjenici da multinacionalne kompanije, ulaganjem na tržištu Srbije, primenjuju svoju uobičajenu praksu, pridržavajući se pricipa poslovanja u konkretnoj delatnosti.

Za rešavanje aktuelnih pitanja naših klijenata, mi tražimo istovremeno uspostavljanje pravnih okvira i postizanje strateške konkurentnosti na tržištu.

Radno pravo

S obzirom na specifičnost ove oblasti prava, osetljivost odnosa regulisanih ovom materijom i stava sudske prakse, Advokatska kancelarija K&F Advokati ima tim eksperata iz ove oblasti koji su u mogućnosti da u celosti predoče najbolji način regulisanja radnopravnih odnosa sa posebnim osvrtom na: zasnivanje radnog odnosa, vrste radnog odnosa, odgovornost zaposlenog i poslodavca, trajanje i raskid radnog odnosa, novčana potraživanja u vezi sa radnim odnosom, kolektivne ugovore radnopravne sporove, opšte akte društva i ostala pitanja iz radnog odnosa.

U svetlu približavanja zakonskoj regulativi Evropske unije, svedoci smo svakodnevnih izmena zakonodavne regulative u okviru koje jednu od ključnih uloga ima i ova oblast.

U tom smislu, tim Advokatske kancelarije K&F Advokati u mogućnosti je da pruži kontinuiranu pravnu pomoć u praćenju tokova promena i prilagodjavanju načina poslovanja sa izmenama zakonske regulative.

Energetika i prirodni resursi

Energetika je kompleksna oblast i ima visoko konkurentno mesto za učesnike na tržištu, gde Srbija zauzima mesto u razvoju. U takvom okruženju, profesionalni savetnici su od suštinskog značaja za razumevanje potreba klijenata i primene pravne regulative. Naša ekspertiza obuhvata ceo energetski lanac proizvodnje, ali i dnevne potrebe klijenta u ovoj oblasti.

Advokatska kancelarija K&F Advokati je učestvovala u privatizaciji svih rudnika na teritoriji Srbije sa uspešnim akvizicijama i pruža usluge u obezbeđivanju istražnih prava i proširivanju istražnih polja. Energetska grupa ima iskustva u oblasti alternativnih energetskih projekata, uključujući obnovljive izvore energije, posebno vetar projekte, panel parkove, solarnu energiju, i biomase.

Naš tim nudi u poslovnom smislu i praktična, pragmatična rešenja posebno u oblasti rudarstava, LPG, regulatornih i ugovornih aspekata subjekata elektroenergetskog sektora. Uz visoko obučene konsultante za pojedine pravne oblasti, izrađujemo due diligence za velike sisteme u cilju realizacije projekata, mogućnosti i uslova za obavljanje delatnosti i pribavljanja licenci.i spemni smo za maksimalnu procenu rizika i osiguranja od mogućih rizičnih situacija.

Posedujemo značajno iskustvo u sagledavanju sudskih postupaka, posebno prilikom postupka preuzimanja pozicije pravnog sledbenika u postupcima sa višemilionskim iznosima. Najiskusniji advokati već više godina uspešno zastupaju klijente u ovoj oblasti i pred izabranim Arbitražama.

Krivična odgovornost i privredni prestupi

Advokatska kancelarija K&F Advokati je u cilju zaštite interesa svojih klijenta oformila advokatski tim sa daleko najvećom i najuspešnijom praksom u regionu u ovoj oblasti. Statistika pokazuje da je u stalnom porastu kriminal belih okovratnika. Odgovornost preduzeća se povećava, a povećava se i broj optužbi za zloupotrebu službenog položaja, krivična dela mita i korupcije, zloupotrebu tržišta, konkurenciju, antimonopol i prevare.

U poslovanju često dolazi do prenebregavanja nekih propisa koji su differentia specifica ovih prostora što može ozbiljno da ugrozi poslovanje članova menadžmenta. U tom smislu je u pojednim oblastima, od presudne važnosti dobijanje visokog profesionalnog saveta kod većih poslovnih transakcija.

Zastupamo korporacije, poslovne subjekte i pojedince, u svakoj fazi ciklusa poslovnog rizika – od zakonodavnog nadgledanja do razvoja proaktivne usklađenosti programa i sprovođenje unutrašnje kontrole i istrage, i pružamo savete u toku krivičnih ili regulatornih istraga, a posebno odbrane klijenata, prikupljanje dokaza pred domaćim i međunarodnim sudovima i telima.

Pravo konkurencije

Lokalna tržišta postaju deo globalnih izazova, i zahtevaju globalni odgovor, uz poznavanje domaćeg zakonodavstva koje se približava u svojoj regulativi Direktivama EU. Glavni moto rada Advokatske kancelarije K&F Advokati je profesionalna praktična primena zakonodavstva za svakog pojedinačnog klijenta, upućivanje na primenu svih novih pravila kao i regulative antimonopolskih i prava konkurencije, koji su od suštinskog značaja za svako ulaganje i regularno poslovanje na tržištu, pravovremeno informisanje o usvajanju novih zakonodavnih rešenja i implemetiranju u postojeće ugovore. Srpsko tržište se uključuje u širok spektar ponašanja u uzdržanosti trgovine uz posebne propise, sporazume i zaštite od monopolske zloupotrebe dominantnog položaja, restriktivnog položaja dobavljača ili kupaca aranžmana, zajednička ulaganja i korporativna spajanja i akvizicije. Ovi zakoni utiču na gotovo svaki aspekt aktivnosti kompanije na tržištu.

Posebno je izgrađena praksa za savetovanje u investicionim transakcijama kroz zajedničko investiciono ulaganje. Nova oblast otvara se i u primeni prava konkurencije u postupcima stečaja i to kroz reorganizaciju i kroz bankrot.

Shodna primena pravila konkurencije se očekuje i u stalnim oblastima. Klijentima se posebno pružaju infomacije o usaglašavanju već postavljenih sistema distribucije sa novim pravilima i izmenama postojećih ugovora.

Glavni moto rada Advokatske kancelarije K&F Advokati je profesionalna praktična primena za svakog pojedinačnog klijenta, upućivanje na primenu svih novih pravila kao i regulative antimonopolskih i prava konkurencije, koji su od suštinskog značaja za svako ulaganje i regularno poslovanje na tržištu, pravovremeno informisanje o usvajanju novih zakonodavnih rešenja i implemetiranju u postojeće ugovore.

Advokatska kancelarija K&F Advokati je u stalnoj saradnji sa Komisijom za zaštitu od konkurencije u cilju usaglašavanja poslovanja klijenata, ali posebno kroz postupke preuzimanja, spajanja, akvizicije ili bankrota.

Slobodne zone

Sa ekonomsko pravne perspektive, nesporan je ubrzani razvoj slobodnih zona i tendencija što većeg iskorišćavanja pogodnosti koje iste pružaju. Privredna društva tokom svog razvoja počinju da sagledavaju nemerljive prednosti poslovanja u okviru slobodnih carinskih zona.

Advokatska kancelarija K&F Advokati stavlja na raspolaganje tim, koji će, na osnovu svog iskustva u ovoj oblasti, biti u mogućnosti da predoči prednosti poslovanja u Slobodnoj zoni, kao i da pruži stručnu pomoć i podršku prilikom osnivanja zone.

Radi sagledavanja pogodnosti koje Slobodna zona pruža, predočavamo sledeće opšte pogodnosti oslobađanja plaćanja PDV-a i to na dobra koja se u okviru carinskog postupka privremeno uvoze i aktivno oplemenjuju sa sistemom odlaganja, na dobra koja se privremeno uvoze i izvoze u nepromenjenom stanju, na dobra za koja je odobren postupak prerade pod carinskom kontrolom, na dobra za koja je odobren tranzit, na dobra za koja je odobren postupak skladištenja, na dobra koja su oslobođena plaćanja carine i carinskih dažbina na osnovu carinskog zakona.

Ističemo da se suština pogodnosti slobodnih zona na teritoriji Republike Srbije, može sagledati i kroz prizmu spleta faktora koji dovode do mogućnosti maksimalnog iskorišćavanja instituta Slobodnih carinskih Zona kao što su pozicija teritorije Republike Srbije i njena povezanosti sa evropskim tržištima, bilateralni i multilateralni sporazumi, čiji je potpisnik Republika Srbija, među kojima se, kao jedan od najznačajnijih, pojavljuje Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom (0% stopa carina).

Eksperti kancelarije mogu predočiti i pružiti podršku tokom sprovođenja celokupne procedure osnivanja i funkcionisanja Slobodnih carinskih Zona, radi unapređenja poslovanja kompanija i maksimalnog iskorišćavanja resursa.

Pravo intelektualne svojine

Advokatska kancelarija K&F Advokati obuhvata jednu od najvećih grupa IP pravnika sa dugogodišnjem iskustvom u različitim fazama pristupa oblasti intelektualne svojine i tehnologije u praksi na srpskom tržištu. Uvaženi profesori univerziteta i advokati, razvili su modele i zaštitne strategije koji omogćavaju klijentima da izvrše pravovremenu zaštitu, upravljaju rizikom, nastave rast i štite udeo na tržištu Srbije i regiona. Mi razumemo komercijalne probleme i pritiske koji se javljaju sa IP sporovima ili srodnim pravima.

Pregovaramo i obezbeđujemo inovativna i strateška rešenja kod autoskih prava, a od posebnog značaja je velika praksa u sudskim sporovima.

Kancelarija je razvila praksu u zastupanju klijenta u zaštiti autorskih prava, posebno u modnoj industriji i industriji tekstila sa zapaženim rezultatima.

Koristeći multidiciplinarne timove kreiraju se modeli za pomoć klijentima u različitim tehnologijama, kao i zastupljenost u oblastima kao što su aplikacije, zahtevi za zaštitu patenata, robne marke i autorska prava.

Rasprave i arbitražni postupci

Uspešne kompanije svakodnevno upravljaju rizicima u poslovanju, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Advokatska kancelarija K&F Advokati ima vodeću praksu u ovoj oblasti, što potvrđuje veliki broj uspešno rešenih sporova, kao i korišćenje sopstvene baze posebnih grupa sudske prakse.

Poseban aspekt u savetovanju, naročito u domenu korporativnog i ugovornog prava, kao i prava idustrijske svojine, jeste i potencijalna izloženost riziku vođenja spora pred sudovima i arbitražama. Kada nastanu sporovi, mnoge od vodećih domaćih i svetskih kompanija koriste iskustvo naših timova u parničnim, arbitražnim i upravnim postupcima. Sa najvećom mrežom advokata u regionu, kao i dobro uspostavljnim kontaktima sa velikim svetskim kancelarijama, klijenti dobijaju profesionalna mišljenja, pravnika za rešavanje sporova na svim nivoima, i mnogi advokati bivaju prepoznati kao lideri u svojim oblastima od strane vodećih nezavisnih organa.

Bez obzira na probleme naših klijenata, gde god da se pojave, visoko smo pozicionirani da u pravnom domenu pomognemo.

Naši advokati sarađuju sa klijentima i kolegama radi identifikovanja problema i pronalaženja najpovoljnijeg poslovno orijentisanog rešenja, radi postavljanja strategije u parničnom ili arbitražnom postupku ili alternativno metodološkim postupcima, kao što je medijacija.

Decenijska praksa advokatske kancelarije je utemeljenje za advokate parničare na svim nivoima nadležnosti sudova u brojnim oblastima, uključujući: komercijalne sporove, bankarske i finansijske, korporativne i sporove vezano za oblast hartija od vrednosti, zapošljavanja, energetike, povraćaja i konverzije imovine, nesolventnosti, osiguranja i reosiguranja, intelektualne svojine, međunarodne arbitraže, međunarodnu trgovinu i transport (uključujući avijaciju i pomorstvo), IT, medije, odgovornosti za proizvode, profesionalne odgovornosti, nekretnine, regulacije poreza i telekomunikacije.

https://kfadvokati.com/wp-content/uploads/2023/02/svetli-logo-e1675854185808.png

KONTAKT INFORMACIJE

Knez Mihailova br. 17, 11000 Beograd, Srbija

Pratite nas:

KORISNI LINKOVI

KONSULTACIJE

Copyright © 2021 – 2024.

All Rights Reserved.

Designed by Archangel Design